The Museum Accreditation Committee is appointed by Arts Council England to consider applications under the Accreditation Scheme for museums and galleries in the United Kingdom. The committee makes decisions on behalf of National Council, the non-executive board of Arts Council England, in awarding and removing Accreditation status for the museums that participate in the scheme. It will also periodically review the scheme on behalf of National Council.

The committee meets once a year to discuss policy and review quality assurance. Smaller groups of the Committee, typically four to five members, meet more regularly as 'Accreditation panels' to consider assessments and make decisions regarding Accredited status.

Mae'r Pwyllgor Achredu Amgueddfeydd yn cael ei benodi gan Gyngor Celfyddydau Lloegr i ystyried ceisiadau o dan Gynllun Achredu amgueddfeydd ac orielau'r Deyrnas Unedig. Mae'r pwyllgor yn gwneud penderfyniadau ar ran y Cyngor Cenedlaethol, sef bwrdd anweithredol Cyngor Celfyddydau Lloegr, wrth ddyfarnu statws Achrededig a'i ddileu yn achos yr amgueddfeydd sy'n cymryd rhan yn y cynllun. Bydd hefyd o dro i dro yn adolygu'r cynllun ar ran y Cyngor Cenedlaethol.

Mae'r pwyllgor yn cyfarfod unwaith y flwyddyn i drafod polisi ac adolygu sicrwydd ansawdd. Bydd grwpiau llai o'r Pwyllgor, sef pedwar i bump o aelodau fel rheol, yn cyfarfod yn fwy cyson fel 'paneli Achredu' i bwyso a mesur asesiadau a phenderfynu ar statws Achrededig.

The current membership of the committee is:

Jane Arthur: Museums and heritage consultant
Helen Brown: Museums and heritage consultant
Tim Bryan: Head of Collections & Interpretation, British Motor Industry Heritage Trust
Rachel Cockett: Director of Development, Birmingham Museum Trust
Clare Gee: Arts, Museums and Heritage Service Manager, Orkney Islands Council
Ron Inglis: Service Manager (Museums & Galleries), Nottingham City Council
Kirsty Lingstadt: Collections, Data and Recording Operational Manager, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Kevin Mason: Director, Bodelwyddan Castle Trust
Rita McLean: Museums and heritage consultant
Camilla Nichol: Head of Collections, Leeds Museums and Galleries
Nigel Nixon: Museums and heritage consultant
Jane Robinson: Museums and heritage consultant
Rachael Rogers: Curator, Abergavenny Museum
Sarah Staniforth: Museums and Collections Director, The National Trust
Nêst Thomas: Chief Officer for Museums and Arts, Gwynedd Council
Rhian Tritton: Director of Museum and Educational Services, ss Great Britain
Philip Wise: Collections and Curatorial Manager, Colchester and Ipswich Museum Service 

Biographies

Jane Arthur: Ymgynghorydd amgueddfeydd a threftadaeth 
Helen Brown: Ymgynghorydd amgueddfeydd a threftadaeth
Tim Bryan: Pennaeth Casgliadau a Dehongli, Ymddiriedolaeth Treftadaeth Diwydiant Moduron Prydeinig
Rachel Cockett: Cyfarwyddwr Datblygu, Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Birmingham
Clare Gee: Rheolwr Gwasanaeth Celfyddydau, Amgueddfeydd a Treftadaeth, Cyngor Ynysoedd Erch
Ron Inglis: Rheolwr Gwasanaeth (Amgueddfeydd ac Orielau), Cyngor Dinas Nottingham
Kirsty Lingstadt: Rheolwr Gweithredol Casgliadau, Data a Cofnodi, Comisiwn Brenhinol Henebion yr Alban
Kevin Mason: Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddan
Rita McLean: Ymgynghorydd amgueddfeydd a threftadaeth
Camilla Nichol: Pennaeth Casgliadau, Amgueddfeydd ac Orielau Leeds 
Nigel Nixon: Ymgynghorydd amgueddfeydd a threftadaeth 
Jane Robinson: Ymgynghorydd amgueddfeydd a threftadaeth
Rachael Rogers: Curadur, Amgueddfa'r Fenni
Sarah Staniforth: Cyfarwyddwr Amgueddfeydd a Chasgliadau, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Nêst Thomas: Prif Swyddog Amgueddfeydd a'r Celfyddydau, Cyngor Gwynedd
Rhian Tritton: Cyfarwyddwr yr Amgueddfa a'r Gwasanaethau Addysg, ss Great Britain
Philip Wise: Rhelowr Casgliadau a Curadurol Gwasanaeth Amgueddfeydd Colchester ac Ipswich

Bywgraffiadau

Canvassing

Members of the Accreditation committee should not be contacted by museums regarding applications for Accreditation Status, or any activity necessary to meet any specific requirements attached to an award.

Canfasio

Ni ddylai amgueddfeydd gysylltu ag aelodau'r Pwyllgor Achredu ynghylch ceisiadau am Statws Achrededig, nac unrhyw weithgareddau sy'n angenrheidiol er mwyn bodloni unrhyw ofynion penodol sy'n gysylltiedig â dyfarnu'r statws.